Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Electricity" OR "Elektricitet") 4700+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (electricity Or Elektricitet) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha en elektrisk laddning. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet kommer av det grekiska ordet för bärnsten, ηλεκτρον (elektron) och slutligen från latinets ēlectricus (bärnstensliknande). Ordet myntades av britten William Gilbert år 1600 vid hans experiment med statisk elektricitet. I dagligt tal räcker ordet elektricitet eller elkraft för att beskriva ett antal fysikaliska effekter. I vetenskaplig terminologi är däremot denna term vag, och det är bättre att tala om följande inbördes relaterade men distinkta fenomen: Elektrisk laddning — en egenskap hos vissa subatomära partiklar och som bestämmer deras elektromagnetiska interaktioner, mätt i coulomb. Elektriskt laddad materia både skapar och påverkas av elektromagnetiska fält. Elektrisk ström — en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar, som mäts i ampere. Elektromagnetiskt fält — ett kraftfält som skapas av en elektrisk laddning på laddningar i dess närhet. Elektrisk potential — förmågan hos ett elektriskt fält att utföra arbete, vilket mäts i volt. Elektromagnetism — en grundläggande interaktion mellan magnetfältet och närvaron och rörelsen hos en elektrisk laddning.Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700-talen. Praktiska användningsområden för elektriciteten förblev dock få till dess att ingenjörer under det senare 1800-talet lärde sig att använda elektricitet i hem och inom industrin. Den snabba expansionen av elektrisk teknik vid den tiden transformerade samhället i grunden. Elektricitetens ovanliga flexibilitet som energikälla betyder att den kan användas i en rad sammanhang, inklusive för transport, uppvärmning, ljus, kommunikation och beräkning. Elektriciteten kan förväntas utgöra ryggraden hos det industriella samhället över en överskådlig framtid. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Electricity is the set of physical phenomena associated with the presence and motion of matter that has a property of electric charge. Electricity is related to magnetism, both being part of the phenomenon of electromagnetism, as described by Maxwell's equations. Various common phenomena are related to electricity, including lightning, static electricity, electric heating, electric discharges and many others. The presence of either a positive or negative electric charge produces an electric field. The movement of electric charges is an electric current and produces a magnetic field. In most applications, a force acts on a charge with a magnitude given by Coulomb's law. Electric potential is typically measured in volts. Electricity is at the heart of many modern technologies, being used for: Electric power where electric current is used to energise equipment; Electronics which deals with electrical circuits that involve active electrical components such as vacuum tubes, transistors, diodes and integrated circuits, and associated passive interconnection technologies.Electrical phenomena have been studied since antiquity, though progress in theoretical understanding remained slow until the 17th and 18th centuries. The theory of electromagnetism was developed in the 19th century, and by the end of that century electricity was being put to industrial and residential use by electrical engineers. The rapid expansion in electrical technology at this time transformed industry and society, becoming a driving force for the Second Industrial Revolution. Electricity's extraordinary versatility means it can be put to an almost limitless set of applications which include transport, heating, lighting, communications, and computation. Electrical power is now the backbone of modern industrial society. Learn more at Wikipedia

2023-11-28

2023-11-23

2023-11-16

2023-11-15

2023-11-14

2023-11-09

2023-11-08

2023-11-07

2023-11-06

2023-11-01

2023-10-27

2023-10-20

2023-10-19

2023-10-05