Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Emissions Trading System" OR "Utsläppsrätt") 3300+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (emissions Trading System Or Utsläppsrätt) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Utsläppshandel är ett ekonomiskt styrmedel för att kunna möta kraven på minskade utsläpp av växthusgaser som ställts i Kyotoprotokollet, med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning. En central organisation, vanligtvis en regering eller någon av dess myndigheter, bestämmer en tillåten mängd (ett tak) för de växthusgaser som får släppas ut. Detta kallas nationella fördelningsplaner. Företag och bolag som står för utsläppen förfogar över utsläppsrätter (tilldelningar eller ransoner) under handelsperioder som varar 4-5 år. Det totala antalet utsläppsrätter motsvarar den bestämda mängden utsläpp, vilket gör att den totala mängden utsläpp begränsas till det överenskomna taket. Företag som under denna period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin tilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag som förbrukat sina ransoner. Denna försäljning av rätter kallas handel med utsläppsrätter. Företag kan handla av varandra, via börser, banker eller via särskilda mäklare. I praktiken blir alltså köpare av rätter straffade för sina utsläpp, medan säljarna blir belönade för att de minskat sina utsläpp. Ju fler bolag som behöver köpa utsläppsrätter, desto högre blir priset enligt lagen om tillgång och efterfrågan, vilket innebär att det är en bra affär för företagen att minska sina utsläpp. Det övergripande målet med utsläppshandel är att minska utsläppen av växthusgaser: I i vissa fall kan taket sänkas med tiden. I andra system dras en del av rätterna tillbaka för varje transaktion som sker, vilket innebär att den tillåtna mängden utsläpp minskar varje gång handel sker. Om ett företags utsläpp överskrider antalet rätter som det förfogar över, åläggs företaget att betala en sanktionsavgift beräknad på den överskridande mängden. Inom EU är sanktionsavgiften 10 euro per ton koldioxid I USA har en handel, Acid Rain Program, med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel varit i gång under flera år. Den har stått modell för den europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid, EU ETS. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-15

2023-11-07

2023-11-01

 

Med anledning av prop. 2023/24:28 Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

av att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till 6 procent under 20242026 är att de krav som ställs på drivmedelsleverantörerna, om inte nya styrmedel införs, sannolikt kommer att behöva vara betydligt högre under 20272030 för att Sverige ska kunna klara åtagandet enligt ansvarsfördelningsförordningen.I propositionen finns även att läsa Om kraven på drivmedelsleverantörerna inte ställs tillräckligt högt, kommer Sverige att vara beroende av att köpa utsläppsenheter från andra medlemsstater, vilket är en osäker väg.Det är en utveckling som Centerpartiet är starkt kritiska till. Både för att det är högst osäkert om dessa utsläppsrätter ens finns tillgängliga/Av Rickard Nordin m.fl. (C)
Read about this document

2023-10-26

2023-10-17

2023-10-13

2023-10-12

2023-10-05