Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Exergy" OR "Exergi") 50+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (exergy Or Exergi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Inom termodynamiken är exergi det maximalt tillgängliga mekaniska arbetet under en termodynamisk process, som leder till att systemet kommer i termodynamisk jämvikt med en värmereservoar. När systemets omgivning är reservoaren, är exergin noll när systemet och omgivningen uppnått jämvikt. Exergi behandlades i arbeten av Sadi Carnot från 1824 och Willard Gibbs från 1873. Termen exergi skapades av Zoran Rant 1953 från de grekiska orden ex (yttre) och ergon (arbete). Energi ändras alltid från en form till en annan i enlighet med termodynamikens första huvudsats. Exergi förbrukas alltid när processen är irreversibel, till exempel genom förlust av värme till omgivningen, i enlighet med termodynamikens andra huvudsats. Denna förbrukning är proportionell mot entropiökningen hos systemet tillsammans med dess omgivning. Exergi är av principiell betydelse för förståelsen av verkligheten. I ett universum utan exergi skulle inga kontraster, inga skillnader, mönster eller strukturer förekomma. "Tid" förlorar sin mening eftersom ingenting kan förändras. Med strukturer kommer exergi och med strukturer i samverkan följer exergiöverföring och förändring. Om exergin bevaras skulle tiden sakna riktning och mening. Förändringar måste ske med exergiförluster, det vill säga vara icke omvändbara, för att ge tiden riktning och mening. Figur 1. Ett system A i sin omgivning A0. Den exergi EW som motsvarar en värmemängd Q, tillgänglig vid temperaturen T i en omgivning med temperaturen T0 är E W = T − T 0 T Q = q ⋅ Q {\displaystyle E_{W}={\frac {T-T_{0}}{T}}Q=q\cdot Q} där systemen är utritade i figur 1 och temperaturen mäts i kelvin (K). Q är värmen som utbyts mellan systemet (joule). Den dimensionslösa kvalitetsfaktorn q definieras som q = T − T 0 T {\displaystyle q={\frac {T-T_{0}}{T}}} och finns tabulerad för några energiformer i tabell 1. Tabell 1. Kvalitetsfaktorn för olika energiformer i en standardomgivning av rumstemperatur. * Med en omgivningstemperatur på 20 °C (293 K). Energikvalitet med faktor 0,2 ungefär kommer ut från baksidan av en frysbox eller ur en värmepump (en frysbox är ju en värmepump) och en värmepump lämpar sig oerhört väl till uppvärmning av hus. Om man värmde upp hus med den energikvaliteten skulle energianvändningen och därmed också exergiförbrukningen minskas. Ett behov av ökad elproduktion vid extremt höga effektuttag kan ibland behöva regleras med fossilkraft i vårt energisystem. Det går åt mer än 2.5 kWh kol (primärenergi) för att producera 1kWh el. För att kunna jämföra till exempel fjärrvärme med värmepumpar måste man således ta hänsyn till primärexergiförbrukningen. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: In thermodynamics, the exergy of a system is the maximum useful work possible during a process that brings the system into equilibrium with a heat reservoir, reaching maximum entropy.[2] When the surroundings are the reservoir, exergy is the potential of a system to cause a change as it achieves equilibrium with its environment. Exergy is the energy that is available to be used. After the system and surroundings reach equilibrium, the exergy is zero. Determining exergy was also the first goal of thermodynamics. The term "exergy" was coined in 1956 by Zoran Rant (1904–1972) by using the Greek ex and ergon meaning "from work", but the concept had been earlier developed by J Willard Gibbs (the namesake of Gibbs free energy) in 1873.Energy is neither created nor destroyed during a process. Energy changes from one form to another (see First Law of Thermodynamics). In contrast, exergy is always destroyed when a process is irreversible, for example loss of heat to the environment (see Second Law of Thermodynamics). This destruction is proportional to the entropy increase of the system together with its surroundings (see Entropy production). The destroyed exergy has been called anergy. For an isentropic process, exergy and energy are interchangeable terms, and there is no anergy. Learn more at Wikipedia

2022-11-01

2022-06-14

2022-06-08

2022-06-07

2022-05-13

2022-04-08

2022-02-22

2021-09-20

2021-04-15

2021-03-19

2021-03-16

2021-02-22

2020-12-15

2020-12-10

2020-10-20

2020-10-06

2020-06-26

2020-04-06

2020-02-11