Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Geothermal Energy" OR "Geotermisk Energi") 200+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (geothermal Energy Or Geotermisk Energi) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Geotermisk energi (från grekiskans geo, jord, och thermos, värme) är energi som är lagrad i jordskorpan. Den geotermiska energin har sitt ursprung i den energin som bildades vid jordens bildande och från sönderfall av radioaktiva grundämnen i jordskorpan. Den har använts för uppvärmning och bad sedan Romerska rikets dagar men är idag mer känd för att generera elektricitet. 2007 uppskattades den totala produktionen av geotermisk elenergi i världen till 10 GW, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elproduktionen. Till det kommer ytterligare 28 GW direkt geotermisk energi i form av fjärrvärme, byggnadsuppvärmning, spaanläggningar, industriprocesser, avsaltning och jordbruk.Geotermisk energi är kostnadseffektiv, tillförlitlig och miljövänlig, men har tidigare varit geografiskt begränsad till områden nära gränserna mellan kontinentalplattorna. Den tekniska utvecklingen på senare år har emellertid kraftigt vidgat utsträckningen för och storleken av vad som betraktas som lämpliga källor. Detta gäller särskilt för direkt användning i form av uppvärmning av hus och andra byggnader. Öppna geotermiska brunnar kan visserligen släppa ut växthusgaser som tidigare varit fångade i jordens inre, men dessa utsläpp är oftast betydligt mindre än hos konventionella fossila bränslen. Idag är detta dessutom ett mindre problem då de flesta system som byggs idag är slutna system, helt utan utsläpp. Geotermisk energi har alltså potential att minska den globala uppvärmningen.Prince Piero Ginori Conti testade den första geotermiska generatorn 4 juli 1904 vid Larderello, Italien. Den största gruppen av geotermiska kraftverk är belägna vid The Geysers, ett geotermiskt fält i Kalifornien, USA. 2004 fick fem länder (El Salvador, Kenya, Filippinerna, Island och Costa Rica) mer än 15 % av sin totala elproduktion från geotermisk energi. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Geothermal energy is the thermal energy in the Earth's crust which originates from the formation of the planet and from radioactive decay of materials. The high temperature and pressure in Earth's interior cause some rock to melt and solid mantle to behave plastically. This results in parts of the mantle convecting upward since it is lighter than the surrounding rock. Temperatures at the core–mantle boundary can reach over 4000 °C (7200 °F).Geothermal heating, using water from hot springs, for example, has been used for bathing since Paleolithic times and for space heating since ancient Roman times. More recently geothermal power, the term used for generation of electricity from geothermal energy, has gained in importance. It is estimated that the earth's geothermal resources are theoretically more than adequate to supply humanity's energy needs, although only a very small fraction is currently being profitably exploited, often in areas near tectonic plate boundaries. As a result of government assisted research and industry experience, the cost of generating geothermal power decreased by 25% over the 1980s and 1990s. More recent technological advances have dramatically reduced costs and thereby expanded the range and size of viable resources. In 2021, the U.S. Department of Energy estimates that geothermal energy from a power plant "built today" costs about $0.05/kWh.In 2019, 13,900 megawatts (MW) of geothermal power was available worldwide. An additional 28 gigawatts of direct geothermal heating capacity has been installed for district heating, space heating, spas, industrial processes, desalination and agricultural applications as of 2010.Forecasts for the future of geothermal power depend on assumptions about technology, energy prices, subsidies, plate boundary movement and interest rates. Pilot programs like EWEB's customer opt in Green Power Program show that customers would be willing to pay a little more for a renewable energy source like geothermal. About 100 thousand people are employed in the industry. The adjective geothermal originates from the Greek roots γῆ (gê), meaning Earth, and θερμός (thermós), meaning hot. Learn more at Wikipedia

2023-02-23

2023-02-14

2023-02-09

2023-01-31

2022-12-13

2022-11-23

2022-11-17

2022-10-31

2022-06-16

2022-05-18

2022-03-29

2022-03-17

2022-03-15

2021-12-15

2021-10-05

2021-07-14

2021-05-04

2021-04-30

2021-04-20