Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Hydropower" OR "Vattenkraft") 8000+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (hydropower Or Vattenkraft) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten i ett vattenkraftverk. Strömmarna kan finnas i vattendrag, eller skapas genom temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar. Även konstgjorda vattendrag kan användas. Det man vanligen avser med vattenkraft är utvinning av den lägesenergi som vattnet har fått i sitt naturliga kretslopp genom soldriven avdunstning följt av nederbörd på högre liggande markområden. Vatten från regn eller smält is/snö samlas upp i floder och sjöar. När vattnet från en damm strömmar ner till ett i strömmen anlagt vattenkraftverk utvinns den kraft som definieras av nivåskillnaden i meter mellan vattenytan i dammen och på nedsidan av kraftverket samt vattenflödet i kubikmeter per sekund. Fram till mitten av 1800-talet nyttjades vattenkraften främst genom att placera vattenhjul i forsar och fall för drivning av exempelvis kvarnar som malde säd eller som drivkälla för smideshammare och andra direktdrivna maskiner. Under 1800-talet började vattenturbiner allmänt användas, vilket möjliggjorde utnyttjandet av såväl högre fallhöjd som större total vattenkraft, än vad förhållandet varit vid de gammalmodiga vattenverken. I en turbin omvandlas energin till mekanisk energi som driver en generator som alstrar elektrisk energi. Under sista decenniet av 1800-talet utvecklades också den elektriska transmissionen, så att vattenkraften kom att kunna försörja fabriker och konsumenter med kraft på platser som låg långt från själva kraftverket.Vattenkraften är reglerbar och kan snabbt anpassas till de förändringar som sker i konsumtionen av el. Möjligheten att reglera vattenkraftproduktionen är en viktig egenskap för att kunna bygga ut annan förnybar kraftproduktion, som tillexempel vindkraft eller solenergi, i större omfattning i hela norra Europa. Utifrån reglerförmågan delar man in vattenkraftverken i: magasinkraftverk, där man har möjligheter att magasinera mycket vatten strömkraftverk, där floden passerar och man saknar regleringsmöjligheter eller de är mycket små pumpkraftverk, som har ett magasin som också kan fyllas under lågbelastningstider genom att utnyttja billig elenergi och pumpa upp vattnet till magasinet.Man pratar om minikraftverk då man använder en gammal damm i någon bäck eller å och man anlägger ny kraftstation där. De har effekter på några hundra kW. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Hydropower (from Ancient Greek ὑδρο-, "water"), also known as water power, is the use of falling or fast-running water to produce electricity or to power machines. This is achieved by converting the gravitational potential or kinetic energy of a water source to produce power. Hydropower is a method of sustainable energy production. Hydropower is now used principally for hydroelectric power generation, and is also applied as one half of an energy storage system known as pumped-storage hydroelectricity. Hydropower is an attractive alternative to fossil fuels as it does not directly produce carbon dioxide or other atmospheric pollutants and it provides a relatively consistent source of power. Nonetheless, it has economic, sociological, and environmental downsides and requires a sufficiently energetic source of water, such as a river or elevated lake. International institutions such as the World Bank view hydropower as a low-carbon means for economic development.Since ancient times, hydropower from watermills has been used as a renewable energy source for irrigation and the operation of mechanical devices, such as gristmills, sawmills, textile mills, trip hammers, dock cranes, domestic lifts, and ore mills. A trompe, which produces compressed air from falling water, is sometimes used to power other machinery at a distance. Learn more at Wikipedia

2023-12-01

2023-11-30

2023-11-29

2023-11-28

2023-11-27

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-20

2023-11-15