Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Methane" OR "Metangas") 400+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (methane Or Metangas) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Den kemiska föreningen metan är det enklaste kolvätet, med den kemiska formeln CH4. Metan är en luktfri och färglös gas. När den säljs kommersiellt blandas den vanligen med små mängder illaluktande svavelföreningar såsom THT (tetrahydrotiofen) för att läckor lättare ska kunna upptäckas. Metan kallas även sumpgas, eftersom den bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, till exempel bottnen på kärr. Ett annat namn är gruvgas efter dess benägenhet att sippra ut i gruvgångar, där den sedan riskerar att antändas vilket gör den till ett allvarligt hot mot gruvarbetare - gasexplosioner kostar regelbundet människoliv. Metan är även den växthusgas som (efter koldioxid) står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen. Metan är den största beståndsdelen i naturgas och biogas. Förbränning av en molekyl metan i närvaro av syre frisläpper en molekyl koldioxid och två vattenmolekyler: C H 4 + 2 O 2 → C O 2 + 2 H 2 O {\displaystyle {\rm {CH_{4}+2\ O_{2}\rightarrow CO_{2}+2\ H_{2}O}}} Gasen upptäcktes och isolerades för första gången av Alessandro Volta någon gång mellan 1776 och 1778. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Methane (US: METH-ayn, UK: MEE-thayn) is a chemical compound with the chemical formula CH4 (one carbon atom bonded to four hydrogen atoms). It is a group-14 hydride, the simplest alkane, and the main constituent of natural gas. The relative abundance of methane on Earth makes it an economically attractive fuel, although capturing and storing it poses technical challenges due to its gaseous state under normal conditions for temperature and pressure. Naturally occurring methane is found both below ground and under the seafloor and is formed by both geological and biological processes. The largest reservoir of methane is under the seafloor in the form of methane clathrates. When methane reaches the surface and the atmosphere, it is known as atmospheric methane.The Earth's atmospheric methane concentration has increased by about 160% since 1750, with the overwhelming percentage caused by human activity. It accounted for 20% of the total radiative forcing from all of the long-lived and globally mixed greenhouse gases, according to the 2021 Intergovernmental Panel on Climate Change report. Strong, rapid and sustained reductions in methane emissions could limit near-term warming and improve air quality by reducing global surface ozone.Methane has also been detected on other planets, including Mars, which has implications for astrobiology research. Learn more at Wikipedia

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-24

2023-10-21

2023-10-05

2023-10-03

2023-09-11

2023-04-17

2023-03-16

2023-02-14

2023-01-26

2022-12-16

2022-11-21

2022-11-18

2022-11-08

2022-06-08

2022-04-28

2022-04-19