Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Policy Documents


("Natural Gas" OR "Naturgas") 3700+ documents

Get policy updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does (natural Gas Or Naturgas) mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Fossilgas, eller naturgas, på finlandssvenska också jordgas, är en blandning av gaser, huvudsakligen metan, som finns i fickor i jordskorpan. Gasen bildas när lager av sönderfallande växt- och djurämnen utsätts för intensiv värme och tryck under jordytan under miljoner år och har därmed ett fossilt ursprung. Energin som växterna ursprungligen fått från solen lagras i gasen. Fossilgas är en icke förnybar energikälla som utvinns ur separata gasfyndigheter och i samband med oljeutvinning. Den används i bland annat värme, matlagning och elproduktion, som bränsle för fordon och som kemisk råvara vid tillverkning av bland annat plast. Både fossilgas och biogas består framför allt av metan, vilket gör att de två gaserna i de flesta sammanhang är utbytbara.Hållbarhetstermlistan på ISOF anger att termen naturgas har funnits sedan 1800-talet som ett samlingsnamn på gas som bildats naturligt och inte på konstgjord väg. Termen fossilgas har använts sedan 1990-talet och är en bestämning som tydliggör att gasen har fossilt ursprung och gör det enklare att skilja olika gaser åt; t.ex. behöver gasen kunna skiljas från biogas. Hållbarhetstermlistan anger fossilgas som huvudterm och naturgas som synonym. I dag står fossilgas för en fjärdedel av världens energiförsörjning. 2022 stod fossilgas och stadsgas för omkring tre procent av den svenska energitillförseln. Den fossilgas som används i Sverige har framför allt kommit från Gasfältet Tyra i den danska delen av Nordsjön. Under perioden 2019–2023 har detta gasfält varit otillgängligt på grund av ombyggnad och underhåll varför dansk och svensk gas under denna tid främst kommit från Tyskland.Metan som släpps ut oförbränd i atmosfären ger en betydande växthuseffekt, medan den vid förbränning reagerar med luftens syre och bildar vatten och koldioxid. Exakt hur den påverkar den globala uppvärmningen är omdebatterat. Förespråkare argumenterar för att fossilgas kan användas som övergångsbränsle, då gas per energimängd ger ungefär hälften så stora utsläpp av koldioxid än olja och kol. Kritiker menar att satsningar på fossilgas binder oss vid fossila bränslen under lång tid framåt. De framhåller också att oförbränd metangas som släpps ut i atmosfären är en 80 gånger starkare växthusgas än koldioxid, vilket gör att även relativt små läckage vid hantering av fossilgas kan ge betydande bidrag till växthuseffekt. Dessa bidrag kan helt omintetgöra den klimatnytta som erhålls vid övergång från kol och olja till gas. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Natural gas (also called fossil gas, methane gas or simply gas) is a naturally occurring mixture of gaseous hydrocarbons consisting primarily of methane in addition to various smaller amounts of other higher alkanes. Low levels of trace gases like carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and helium are also usually present. Methane is colorless and odorless, and the second largest greenhouse gas contributor to global climate change after carbon dioxide. Because natural gas is odorless, odorizers such as mercaptan (which smells like sulfur or rotten eggs) are commonly added to it for safety so that leaks can be readily detected.Natural gas is a fossil fuel and non-renewable resource that is formed when layers of organic matter (primarily marine microorganisms) decompose under anaerobic conditions and are subjected to intense heat and pressure underground over millions of years. The energy that the decayed organisms originally obtained from the sun via photosynthesis is stored as chemical energy within the molecules of methane and other hydrocarbons.Natural gas can be burned for heating, cooking, and electricity generation. It is also used as a chemical feedstock in the manufacture of plastics and other commercially important organic chemicals and less commonly used as a fuel for vehicles. The extraction and consumption of natural gas is a major and growing contributor to climate change. Both the gas itself (specifically methane) and carbon dioxide, which is released when natural gas is burned, are greenhouse gases. When burned for heat or electricity, natural gas emits fewer toxic air pollutants, less carbon dioxide, and almost no particulate matter compared to other fossil and biomass fuels. However, gas venting and unintended fugitive emissions throughout the supply chain can result in natural gas having a similar carbon footprint to other fossil fuels overall.Natural gas can be found in underground geological formations, often alongside other fossil fuels like coal and oil (petroleum). Most natural gas has been created through either biogenic or thermogenic processes. Biogenic gas is formed when methanogenic organisms in marshes, bogs, landfills, and shallow sediments anaerobically decompose but are not subjected to high temperatures and pressures. Thermogenic gas takes a much longer period of time to form and is created when organic matter is heated and compressed deep underground. During petroleum production, natural gas is sometimes flared rather than being collected and used. Before natural gas can be burned as a fuel or used in manufacturing processes, it almost always has to be processed to remove impurities such as water. The byproducts of this processing include ethane, propane, butanes, pentanes, and higher molecular weight hydrocarbons. Hydrogen sulfide (which may be converted into pure sulfur), carbon dioxide, water vapor, and sometimes helium and nitrogen must also be removed. Natural gas is sometimes informally referred to simply as "gas", especially when it is being compared to other energy sources, such as oil, coal or renewables. However, it is not to be confused with gasoline, which is often shortened in colloquial usage to "gas", especially in North America.Natural gas is measured in standard cubic meters or standard cubic feet. The density compared to air ranges from 0.58 (16.8 g/mole, 0.71 kg per standard cubic meter) to as high as 0.79 (22.9 g/mole, 0.97 kg per scm), but generally less than 0.64 (18.5 g/mole, 0.78 kg per scm). For comparison, pure methane (16.0425 g/mole) has a density 0.5539 times that of air (0.678 kg per standard cubic meter). Learn more at Wikipedia

2023-11-28

2023-11-24

2023-11-23

2023-11-22

2023-11-20

2023-11-07

2023-11-01

2023-10-21

2023-10-19

2023-10-17

2023-10-12

2023-10-06

2023-10-05

2023-10-04

2023-10-03